Обяви

На основание чл. 4, ал. 2 и 3 от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„ТЕССА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ” ЕООД
ЕИК 206302121, адрес: гр. София, п.к. 1616, ул. „Секвоя“ № 36

ОБЯВЯВА

На засегнатите лица и общественост, че:
1. „ТЕССА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ” ЕООД има следното Инвестиционно предложение във връзка своята Вятърна електроцентрала с инсталирана мощност 70 MW, която се изражда в момента, в собствени имоти на фирмата, в землището на с. Стражица, община Балчик, област Добрич:
Изграждане на Повишаваща подстанция 33/110 kV в ПИ 69643.501.175, в землището на с. Стражица, Община Балчик, Област Добрич, на електропроводна въздушна линия (ВЛ) 110 kV, свързваща Повишаващата подстанция със съществуваща подстанция „Балчик“ 110/20 kV в ПИ 02508.55.2, землище на гр. Балчик и на подземни кабелни трасета средно напрежение 20-33 kV между вят. турбини и Повишаващата подстанция, находящи се в землищата на с. Стражица и гр. Балчик, Община Балчик.
2. ВяЕЦ „Стражица“ се изгражда в съответствие с положително Решение на Директора на РИОСВ-Варна № ВА-188/ПР/2021 г.
3. Целта на предложението е електроенергията, произведена във ВяЕЦ „Стражица“ от възобновяемата енергия на вятъра, да бъде доведена чрез новата ВЛ 110 kV до съществуващата Подстанция 110/20 kV „Балчик“ и чрез последната – включена в националната електропреносна мрежа.
4. Кратко описание на Инвестиционното предложение:
a) Изграждане на Повишаваща подстанция 33/110 kV на ВяЕЦ „Стражица“ в урегулиран поземлен имот, собственост на „ТЕССА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, с идентификатор ПИ 69643.501.175, находящ се в УПИ – I, кв. 1, в землището на с. Стражица, Община Балчик с начин на трайно ползване „За стопански двор“. Подстанцията попада в „Предимно производствена зона“ съгласно действащия ОУП на Община Балчик. За проектиране на Повишаващата подстанция е издадена виза 86/03.05.2022 от гл. архитект на Община Балчик. Предназначението на подстанцията е да осигури присъединяване на ВяЕЦ „Стражица“ с инсталирана мощност 70MW към електропреносната система на Р. България. Предварителният договор № ПРД-ПР-110-442/19.03.2021г., сключен с оператора на националната електропреносна мрежа ЕСО ЕАД за присъединяване на ВяЕЦ „Стражица“ към мрежата, изисква собственикът на ВяЕЦ да изгради повишаваща подстанция 33/110 kV, в която да се свържат всички кабелни трасета, обслужващи вятърните турбини.
b) Изграждане на електропроводна въздушна линия (ВЛ) 110 kV, свързваща Повишаващата подстанция 33/110 kV, предвидена за изграждане в ПИ 69643.501.175, землище с. Стражица, със съществуващата подстанция „Балчик“ 110/20 kV, находяща се в ПИ 02508.55.2, землище гр. Балчик.
С решение № 553/30.06.2022 г. на Общински съвет – Балчик се допуска „Изработване на ПУП – парцеларен план за линеен обект „ВЛ 110 kV от П/ст 33/110 kV ВяЕЦ „Стражица“ до П/ст “Балчик”, за присъединяване на ВяЕЦ „СТРАЖИЦА“ към ЕПМ 110 kV“. Проектното трасе на новата ВЛ е с дължина 4835 м и със сервитутните си зони засяга общо 61 поземлени имота в землището на град Балчик, описани в регистъра на имотите. Стъпките на стълбовете съответстват на чл. 17а, ал. 2 от ЗОЗЗ.
c) Изменение и допълнение на одобрения с Решение № 397 /24.09.2009 г. на Общински съвет на Община Балчик (протокол 36/24.09.2009 г.) ПУП – Парцеларен план за „Ветроенергиен парк“ за поземлените имоти, в които се реализират обслужващата инфраструктура – подземните кабелни трасета между турбините и новата повишаваща подстанция. Подземните кабелни трасета между турбините, одобрени с Решение на Общински съвет Балчик № 397/24.09.2009 г. за приемане на ПУП-ПП и РС № 109/14.06.2011 г. не се променят. Допълва се само връзката към новата повишаваща подстанция, което изменение е допуснато със Заповед № 223/10.03.2022 г. на Кмета на Община Балчик, като всички имоти, през които преминават подземни кабели, са описани в регистър на засегнатите имоти.
5. Проектът се реализира в границите на имоти, находящи се в землището на с. Стражица и в землището на град Балчик, Община Балчик, Област Добрич. Имотите са с различни собственици и начин на трайно ползване, отразени в регистрите на имотите.
6. Имотите, в които се реализира настоящото Инвестиционно предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и зони от екологичната мрежа Натура 2000.
7. Проектните решения и техническите задания за изготвяне на работните проекти за присъединителните съоръжения, описани по-горе в т. 4a и 4b, които се изискват съгласно Предварителен договор с № ПРД-ПР-110-442/19.03.2021 г., са съгласувани от ЕСО ЕАД чрез писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-5990#2/02.08.2022 г.
8. По време на строителството се използват природни ресурси като вода за питейно-битови и строителни нужди (приготвяне на строителни разтвори), пясък, пръст, чакъл, и други строителни материали от естествен произход.
9. По време на строителството се генерират следните видове отпадъци: изкопни земни маси, почва и камъни, смесени отпадъци от строителство и събаряне, и др. Отделят се и емисии от прах, и отработени газове от строителната техника. Събирането и извозването на генерираните отпадъци се извършва съгласно общинската схема за събиране и обезвреждане на отпадъците и в съответствие с изискванията на ЗУО.
10. Съгласно условията на Предварителния договор с ЕСО ЕАД № ПРД-ПР-110-442/ 19.03.2021г., след въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване, описани в т. 4a и 4b, по реда на ЗУТ, те следва да бъдат прехвърлени в собственост на ЕСО ЕАД заедно с вещните права.

Писмени становища и мнения се приемат на e-mail: info@tessa-energy.com, както и в РИОСВ-Варна, ул. ”Ян Палах” №4, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg; тел. 052/678 848.