Обява

На основание чл. 4, ал. 2 и 3 от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„ТЕССА ЕНЕРДЖИ” ООД
ЕИК 130563354, адрес: гр. София, п.к. 1784, бул. “Цариградско шосе” № 115

ОБЯВЯВА

На засегнатите лица и общественост, че:
1. “ТЕССА ЕНЕРДЖИ” ООД има следното Инвестиционно предложение във връзка своята Вятърна електроцентрала с инсталирана мощност 70 MW, която се изражда в момента, в собствени имоти на фирмата, в землищата на селата Кремена и Тригорци, община Балчик, област Добрич:
Изграждане на Повишаваща подстанция 33/110 kV в ПИ 39623.26.9 в урбанизирана територия в землището на с. Кремена, Общ. Балчик; на Възлова подстанция 110 kV в ПИ 10183.17.17, находящ се в землището на с. Василево, Община Генерал Тошево; на електропроводна въздушна линия 110 kV, свързваща Повишаващата с Възловата подстанция; на две електропроводни въздушни линии 110 kV за присъединяване на Възловата подстанция към Преносната електрическа мрежа 110 kV чрез разкъсване на съществуващата въздушна линия 110 kV “Дропла” и на подземни кабелни трасета средно напрежение 33 kV между вят. турбини и Повишаващата подстанция, находящи се в землищата на селата Кремена и Тригорци, Общ. Балчик.
2. ВяЕЦ „Кремена-Тригорци“ се изгражда в съответствие с положително Решение на Директора на РИОСВ-Варна № ВА-189/ПР/2021 г.
3. Целта на предложението е, електроенергията, произведена във ВяЕЦ „Кремена-Тригорци“ от възобновяемата енергия на вятъра, да бъде доведена чрез новата ВЛ 110 kV до Възловата Подстанция 110 kV и чрез следващите две ВЛ 110 kV – да бъде включена в националната електропреносна мрежа чрез разкъсване на съществуващата ВЛ 110 kV “Дропла”.
4. Кратко описание на Инвестиционното предложение:
a) Изграждане на Повишаваща подстанция (ПП) 33/110 kV на ВяЕЦ „Кремена-Тригорци“ в поземлен имот, собственост на „ТЕССА ЕНЕРДЖИ“ ООД, с идентификатор ПИ 39623.26.9, находящ се в урбанизирана територия, в землището на с. Кремена, Община Балчик с начин на трайно ползване „За електроенергийно производство“. За проектиране на Повишаващата подстанция е издадена виза № 232/31.10.2022 от гл. архитект на Община Балчик. Предназначението на подстанцията е да осигури присъединяване на ВяЕЦ „Кремена-Тригорци“ с инсталирана мощност 70MW към електропреносната система на Р. България. Предварителният договор № ПРД-ПР-110-446/08.04.2021 г., сключен с оператора на националната електропреносна мрежа ЕСО ЕАД за присъединяване на ВяЕЦ „Кремена-Тригорци“ към мрежата, изисква собственикът на ВяЕЦ да изгради повишаваща подстанция 33/110 kV, в която да се свържат всички кабелни трасета, обслужващи вятърните турбини.
b) Изграждане на Възлова подстанция (ВС) 110kV на ВяЕЦ „Кремена-Тригорци“ в поземлен имот, собственост на „ТЕССА ЕНЕРДЖИ“ ООД, с идентификатор ПИ 10183.17.17, находящ се в землището на с. Василево, Община Генерал Тошево, с начин на трайно ползване „За инженерно-техническа инфраструктура“. За имота има изработен ПУП-ПЗ като част от комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ, като с Решение № 7-5/ 04.08.2022 г. (допълнено с решение № 9-29/13.10.2022 г.) е допуснато изработването им. Предназначението на подстанцията е да осигури присъединяване на ВяЕЦ „Кремена-Тригорци“ с инсталирана мощност 70MW към електропреносната система на Р. България. Предварителният договор № ПРД-ПР-110-446/08.04.2021 г., сключен с оператора на националната електропреносна мрежа ЕСО ЕАД за присъединяване на ВяЕЦ „Кремена-Тригорци“ към мрежата, изисква собственикът на ВяЕЦ да изгради Възлова подстанция 110 kV по схема „единична секционирана шинна система с пет полета и с най-малко две резервни необорудвани полета.
c) Изграждане на електропроводна въздушна линия (ВЛ) 110 kV, свързваща Повишаващата подстанция 33/110 kV, предвидена за изграждане в ПИ 39623.26.9, в землище с. Кремена, с Възловата подстанция „Балчик“ 110 kV, предвидена за изграждане в ПИ 10183.17.17 в землището на с. Василево, Община Генерал Тошево.
Със Заповеди № РкД-20-158/ 01.12.2022 г. и РкД-20-81/ 01.08.2022 г. на Областния управител на област Добрич се допуска изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Въздушна линия (ВЛ) 110kV от ПП 33/110kV до ВС 110kV за присъединяване на „ВяЕЦ „Кремена-Тригорци“ към преносната електрическа мрежа (ПЕМ) 110KV”, находящ се в землищата на селата с. Дропла и с. Кремена, община Балчик, област Добрич, и землищата на селата с. Балканци и с. Василево, община Генерал Тошево, област Добрич. Новата ВЛ 110 kV преминава общо през землищата на четири населени места от община Балчик и община Генерал Тошево, област Добрич, като не засяга населени места, вилни зони, резервати, защитени (забранени) територии и зони по ”Натура 2000”(местообитания и птици). Проектното трасе на новата ВЛ е с дължина 5292 м и със сервитутните си зони засяга общо 72 поземлени имота в землищата на двете общини, подробно описани в регистъра на имотите. Стъпките на стълбовете съответстват на чл. 17а, ал. 2 от ЗОЗЗ.
d) Изграждане и въвеждане в експлоатация на две Въздушни електропроводни линии (ВЛ) 110 kV за присъединяване на Възлова станция (ВС) 110 kV в ПИ 10183.17.17, землище на с. Василево, Общ. Ген. Тошево, към Преносната електрическа мрежа (ПЕМ) 110 kV, чрез разкъсване на съществуващата ВЛ 110 kV “Дропла”.
С Решение № 7-6 от 04.08.2022 г. на Общински съвет – Генерал Тошево се допуска изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „ВЛ 110 kV за присъединяване на ВС 110 kV към преносната електрическа мрежа (ПЕМ) 110 kV чрез разкъсване на съществуващата ВЛ 110 kV „Дропла“. Двете ВЛ 110 kV ще имат следните дължини и брой стълбове:

  •  ВЛ 110 kV „Дропла-1“: обща дължина 253.94 м. и общо три броя нови стълба;
  •  ВЛ 110 kV „Дропла-2“: обща дължина 320.47 м. и общо три броя нови стълба;

Новите ВЛ 110 kV изцяло попадат в землището на с. Василево, (ЕКАТТЕ: 10183, 7-ми функционален тип) общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, като не засягат населени места, вилни зони, резервати, защитени (забранени) територии и зони по ”Натура 2000” (местообитания и птици). Стъпките на стълбовете съответстват на чл. 17а, ал. 2 от ЗОЗЗ.
e) Изменение и допълнение на одобрения с Решение № 396 /24.09.2009 г. на Общински съвет на Община Балчик (протокол 36/24.09.2009 г.) ПУП – Парцеларен план за „Ветроенергиен парк“ за поземлените имоти, в които се реализират обслужващата инфраструктура – подземните кабелни трасета между турбините и новата повишаваща подстанция. Подземните кабелни трасета между турбините, одобрени с Решение на Общински съвет Балчик № 396/24.09.2009 г. за приемане на ПУП-ПП и РС № 110/14.06.2011 г. претърпяват несъществени отклонения с цел избягване на пресичания на полезащитни горски пояси и обработваеми земеделски земи, като за целта се използват съществуващи земеделски пътища. Изменение е допуснато със Заповед № 222/10.03.2022 г. на Кмета на Община Балчик, като всички имоти, през които преминават подземни кабели, са описани в регистър на засегнатите имоти.
5. Проектът се реализира в границите на имоти, находящи се в землищата на селата Кремена, Тригорци и Дропла, Община Балчик и на селата Балканци и Василево, Община Ген. Тошево, всичките – в Област Добрич. Имотите са с различни собственици и начин на трайно ползване, отразени в регистрите на имотите.
6. Имотите, в които се реализира настоящото Инвестиционно предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и зони от екологичната мрежа Натура 2000.
7. Проектните решения и техническите задания за изготвяне на работните проекти за присъединителните съоръжения, описани по-горе в т. 4a, 4b, 4c и 4d, които се изискват съгласно Предварителният договор № ПРД-ПР-110-446/08.04.2021 г., са съгласувани от ЕСО ЕАД чрез писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-5970#4/15.09.2022г. и № ЦУ-ЕСО 5970#8/21.10.2022г.
8. По време на строителството се използват природни ресурси като вода за питейно-битови и строителни нужди (приготвяне на строителни разтвори), пясък, пръст, чакъл, и други строителни материали от естествен произход.
9. По време на строителството се генерират следните видове отпадъци: изкопни земни маси, почва и камъни, смесени отпадъци от строителство и др. Отделят се и емисии от прах, и отработени газове от строителната техника. Събирането и извозването на генерираните отпадъци се извършва съгласно общинската схема за събиране и обезвреждане на отпадъците и в съответствие с изискванията на ЗУО.
10. Съгласно условията на Предварителния договор с Предварителният договор № ПРД-ПР-110-446/08.04.2021 г., след въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване, описани в т. 4b и 4d, по реда на ЗУТ, те следва да бъдат прехвърлени в собственост на ЕСО ЕАД заедно с вещните права.

Писмени становища и мнения се приемат на e-mail: tessa.energy@united.group, както и в РИОСВ-Варна, ул. ”Ян Палах” №4, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg; тел. 052/678 848.