16 апр. 2012

Европа ни дава 50 милиона за енергийно обновяване на българските домове

Новини, Новини от света на строителството, Полезно No Comments

Енергийното обновяване на жилищните сгради ще доведе до намаляване на топлинните загуби и финансови икономии за обитателите на сградите в размер на над 50%. Това са очакваните резултати от реализацията на проект „Енергийно обновяване на българските домове”, който министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова представи днес в присъствието на министър-председателя Бойко Борисов.

Проектът се финансира по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г Той е на стойност 50 млн.лева. Бенефициент по него е дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ.

На 1 юли тази година ще започне подаването на формуляри на сдруженията на собствениците, които искат да се възползват от възможностите, които проектът осигурява на гражданите.

Със средства от проекта ще бъдат покрити 100% от разходите за техническото обследване, техническия паспорт и обследването за енергийна ефективност, както и услугите на проектния мениджър.

Наполовина ще бъадт покрити разходите за техническия проект, оценката на съответствието на проекта, строително-монтажните работи, авторския и строителен надзор, разходите, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация и разходите, свързани с набавянето на необходимите разрешителни документи. Собствениците на жилищата ще трябва да заплатят останалите 50% по тях. В момента текат процедурите за избор на проектни мениджъри и изпълнители на конструктивно и енергийно обследване.

„Само със съвместни усилия ще можем да направим по-красив облика на нашите сгради и ще имаме по-малко разходи за отопление”, каза Павлова. По думите й, по проекта могат да кандидатстват собственици на сгради, проектирани до април 1999 г., с минимум 3 етажа и минимум 6 апартамента.

„Най-важното е да спестим от разходите за отопление, като общините имат право да освобождават до 7 години от данъци обновените сгради”, допълни още регионалният министър.

По думите й България е успяла да договори най-големия публичен финансов ресурс за такива проекти в ЕС при значително облекчени условия и механизми за съфинансиране от страна на собствениците.

Една от възможностите собствениците да осигуряват своята част от разходите по енергийното обновяване на сградите е чрез Фонд за жилищно обновяване. В рамките на Управляващия орган е избрана търговска банка – Корпоративна търговска банка, която да оперира с част от средствата по ОП „Регионално развитие” и да предоставя нисколихвени кредити до 10 години или банкови гаранции пред друга банка. Лихвеният процент е средно два пъти по-нисък от пазарния и ще бъде определян спрямо кредитния риск на собствениците. Министър Павлова обясни, че банката е избрана с открита и прозрачна процедура по Закона за обществените поръчки, а на конкурса са се явили само две банки, като другата е била Първа инвестиционна банка. Избрана е по-добрата оферта на Корпоративна търговска банка.

 

Източник: http://www.greentech.bg

Print Friendly, PDF & Email
No Responses to “Европа ни дава 50 милиона за енергийно обновяване на българските домове”

Leave a Reply

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter